Kapitálové životní pojištění

Toto pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu a vytváření úspor - po celou dobu jeho trvání jste pojištěni proti riziku nešťastné události a současně spoříte. Ideální je uzavřít Kapitálové životní pojištění během ekonomicky aktivního života, kdy poskytuje potřebnou pojistnou ochranu. Kapitálovou hodnotu můžete využít pro zabezpečení financí v důchodovém věku.

Na rozdíl od investičního pojištění u tohoto produktu zhodnocuje finanční prostředky přímo pojišťovna svoji strategií.

Výhody

 • komplexní pojistné krytí s pestrou paletou nabízených pojištění
 • individuální volba mezi výší podílu spoeření a pojištění rizik
 • pružné přizpůsobování podmínek pojistné smlouvy Vašim měnícím se potřebám
 • možnost průběžných vkladů a výběrů finančních prostředků
 • garance růstu kapitálové hodnoty 1,3% p.a.
 • uzavření jedné pojistné smlouvy pro jednoho nebo dva dospělé a až pět připojištěných dětí (FLEXI)
 • možnost dočasného přerušení placení pojistného bez zániku pojistné smlouvy
 • uplatnění daňových odpočtů (při splnění podmínek daných zákonem)
 • možnost sjednání přispěvků zaměstnavatele

Profil pojištění

 • Po uplynutí pojistné doby se vyplácí kapitálová hodnota pojištění přímo pojištěnému a to jednorázově nebo formou pravidelného důchodu.
 • V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění je sjednaná pojistná částka pro případ umrtí vyplacena oprávněné osobě nebo osobám.
 • Protiinflační program nabízí možnost zvyšování pojistné částky a pojistného v závislosti na míře inflace.
 • Lze sjednat další možnosti připojištění - ochranných prvků jak pro dospělé tak pro děti.

- Pojištění velmi vážných onemocnění

Sjednaná pojistná částka je vyplacena v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoli z následujících onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků : infarkt, rakovina, náhlá cevní mozková příhoda (mozková mrtvice), ledvinové selhání, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, slepota, hluchota, kóma, paraplegie, tetraplegie a demence vč. Alzheimerovy choroby.

- Pojištění plné invalidity

V případě, že bude pojištěný uznán plně invalidním, je jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka.

- Pojištění zproštění od placení pojistného

Pojišťovna zajistí splácení sjednaného běžného pojistného od okamžiku, kdy je pojištěný uznán plně invalidním.

- Úrazové a nemocenské pojištění dospělých

Doplňuje pojistnou ochranu o volitelná pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného za nezbytnou dobu léčení úrazu včetně hospializace a pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci včetně hospitalizace. Pojištění denního odškodného lze rozšířit o připojištění nad limit stanovený oceňovací tabulkou denního odškodného.

Pojištěním smrti následkem úrazu je možné zvýšit pojistnou částku, která bude vyplacena pozůstalým v případě smrti pojištěného zapříčiněné úrazem.

Trvalé následky úrazu jsou plněny již od 0,01 % trvalého poškození (např. ztráta zubu v důsledku úrazu nebo menší trvalá jizva). Díky progresivnímu plnění, které je běžnou součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození až do výše čtyřnásobku sjednané pojistné částky.

Denní plnění jsou vyplácena za dobu léčení úrazu (maximálně ve výši stanovené oceňovacími tabulkami, v případě sjednanného připojištění k dennímu odškodnému i za dobu nad limit stanovený oceňovacími tabulkami) při onemocnění za dobu trvání pracovní neschopnosti. Výše pojistného krytí pro jednotlivá pojištění jsou volitelná.

- Pojištění dětí

Pro dítě lze sjednat pojištění velmi vážných onemocnění, které zajistí vyplacení sjednané pojistné částky v případě diagnózy nnásledujících onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků: rakovina, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, kóma, mozková obrna, meningitida, encefalitida, virová hepatitida, aplastická anémie, diabetes mellitus I. typu, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva.

Struktura úrazového pojištění dětí je shodná s úrazovým pojištěním dospělých - lze sjednat pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu (včetně dvojnásobného plnění v případě hospitalizace, a to i z důvodu nemoci). Pojištění denního odškodného lze rozšířit o připojištění nad limit stanovený oceňovací tabulkou denního odškodného.

Naši obchodní zástupci Vám mohou doporučit následující produkty :

Pojišťovna České spořitelny a.s. : Kapitálové pojištění FLEXI

Generali Pojišťovna a.s. : Kapitálové pojištění GENERALI LIFE

ČSOB Pojišťovna a.s. : Kapitálové pojištění KZP LIFE