Pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu
způsobenou zaměstnavateli

Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou zaměstnavateli má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních (členských) úkolů, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání, nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce, nebo obdobného právního předpisu (např. regresní úhrada podle zákona č. 82/1998 Sb.).