Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy
orgánů společnosti (managementem společnosti)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společnosti zabezpečuje pojištěnému subjektu, aby za něho pojišťovna uhradila finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo managera obchodní společnosti nebo družstva.

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

  • odpovědnosti za finanční újmu způsobenou pojištěným v postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo managera obchodní společnosti nebo družstva