Pojištění majetku občanů

Pojištění domácností, bytů, rodinných domů a dalších budov před hrozícími údálostmi např. přírodní živel, poškození, odcizení nebo vandalismus.

Předmětem pojištění jsou:

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...). Jde o věci ve vlastnictví členů domácnosti i o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu).
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

Výši tzv. pojistné částky si pak po konzultaci s naším obchodním zástupcem zvolíte sami.

Jde o klíčový údaj, neboť znamená maximální finanční částku, kterou Vám pojišťovna v případě vzniku pojistné události vyplatí.

Pojištění lze sjednat pro tato pojistná nebezpečí:

 • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
 • odcizení (krádež, loupež)
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
 • dočasné přepětí v elektrorozvodné a telekomunikační síti
 • únik vody z akvária o obsahu min. 50 l
 • poškození nebo zničení osazených skel jakoukoli nahodilou událostí

Toto pojištění Vám poskytuje pojistnou ochranu proti škodám vzniklým:

 • ve Vašem bytě a jeho příslušenství
 • v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž)

Pojištění se dále vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění, a to na věcech, které člen Vaší domácnosti:

 • měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení)
 • odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (jde o případy krátkodobého a účelného přerušení bezprostředního užívání věci - např. pokud věci odložíte v uzamčeném hotelovém pokoji či chatě, v zaměstnání při plnění pracovních úkolů apod.)
 • předal za účelem poskytnutí služby (např. do opravny)

V rámci tohoto produktu lze dále sjedat následující druhy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě týká se újmy na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti; v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za újmu způsobenou Vaším psem
 • pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím)
 • pojištění garáže a věcí v ní uložených
 • pojištění právní ochrany (pojišťovna uhradí náklady spojené s uplatněním Vašeho nároku vůči jinému)

Pojištění právní ochrany se vztahuje na:

 • náhradu škody
 • trestní a přestupkové právo
 • závazkové právo
 • vlastnické a nájemní právo
 • sousedské právo