Živelní pojištění

Předmětem tohoto pojištění jsou:

 • movité věci - např. osobní věci, vybavení domácnosti, vybavení kanceláří, motorová a nemotorová vozidla, stroje a zařízení
 • nemovitosti - např. byty, domy, nebytové prostory, tovární haly

Živelní pojištění Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy poškození nebo zničení některým z následujících živelních rizik.

V základním rozsahu pojištění jsou obsažena tato živelní rizika:

 • požár a jeho průvodní jevy
 • výbuch
 • úder blesku
 • náraz nebo zřícení letadla

Volitelně lze sjednat jedno, nebo více doplňkových pojištění, která obsahují tato rizika:

 • povodeň nebo záplava
 • vichřice nebo krupobití
 • sesouvání půdy, zřícení skal, zemin, lavin nebo zemětřesení, pokud je pojištěna budova, také poškození tíhou sněhu nebo námrazy
 • škody způsobené nárazem dopravního prostředku, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • únik kapaliny z vodovodních a podobných zařízení
 • u budov je v pojištění zahrnuto i riziko poškození nebo zničení potrubí a kotlů přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich