Pojištění odpovědnosti zasílatele

Podstatou tohoto produktu je pomoci Vám v případech, kdy jste jako zasílatel (komisionář-zasílatel) odpovědný za újmu vzniklou při obstarávání přepravy věci.

Předmětem pojištění je:

  • právním předpisem stanovená odpovědnost pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného jako zasílatele, tj. odpovědnost za újmu na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním
  • odpovědnost za finanční škodu
  • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

Produkt je určen firmám, které provozují na základě oprávnění vnitrostátní nebo mezinárodní zasílatelství, a které se zavazují dopravit prostřednictvím cizích dopravců věci pro cizí potřebu (přepravní smlouva).