Stavebně montážní pojištění

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

  • stavební aktivity
  • montážní aktivity
  • aktivity vedoucí k odstranění následků pojistné události (např. náklad na odstranění suti apod.)
  • případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výše uvedenými aktivitami

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy

  • věcné škody vyplývající ze stavební činnosti
  • věcné škody vyplývající z montážní činnosti
  • odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu, který se podílí na dané stavbě